• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

Web Service for IOT

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Dự án, Internet vạn vật, Nền tảng lập trình

Khóa học nhằm hướng dẫn học viên xây dựng một hệ thống IoT gồm có một bộ điều khiển 4 thiết bị sử dụng thư viện SocketIO. Tập trung vào hai chức năng cơ bản là thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị thời gian thực. Ngoài ra còn giúp học viên có cái nhìn tổng quan vệ hệ thống IoT, chức năng của các thành phần. Với kiến thức học được học viên có thể dễ dàng tiếp cận với các hệ thống IoT phức tạp, có khả năng phát triển sản phẩm ứng dụng vào thực tế.

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt các công cụ

 • Phân tích các chức năng của Web Server trong hệ thống IoT
 • Giới thiệu tổng quan về Web server
 • Cài đặt công cụ lập trình web
 • Cài đặt Localhost với XAMPP, cấu hình localhost
 • Quản lý Sourcecode bằng Git và cách thức làm việc nhóm

Phần 2: Xây dựng website với ngôn ngữ PHP

 • Giới thiệu HTML và CSS
 • Giới thiệu PHP
 • Sử dụng Boostrap để tạo giao diện cho trang web
 • Giới thiệu MySQL
 • Mô hình MVC (Model - View - Controller)
 • Giới thiệu JavaScript và biểu diễn dữ liệu với Chart.js

Phần 3: Xây dựng Restful API trong PHP

 • Giới thiệu về Restful API
 • Tạo Web API truy xuất tài nguyên với phương thức GET
 • Tạo Web API tạo tài nguyên với phương thức POST
 • Tạo Web API cập nhật tài nguyên với phương thức PUT
 • Tạo Web API xóa tài nguyên với phương thức Delete
 • API Testing sử dụng Postman

Phần 4: Lập trình kết nối thiết bị IoT sử dụng thư viện SOCKET IO

 • Cài đặt NodeJS, Cài đặt gói Socket IO

 • Giới thiệu Socket IO.

 • Giao thức hoạt động và ứng dụng SocketIO vào điều khiển thiết bị IoT.

 • SocketIO phía Server.

 • SocketIO phía Thiết bị(Client).

Phần 5: Lập trình Demo một thiết bị điều khiển dùng SocketIO

 • Xây dựng hoàn chỉnh một bộ điều khiển 4 thiết bị.

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Khóa học nhằm hướng dẫn học viên xây dựng một Web Service với các chức năng cơ bản trong hệ thống IOT. Tập trung vào hai chức năng cơ bản là thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị thời gian thực. Ngoài ra còn giúp học viên có cái nhìn tổng quan vệ hệ thống IOT, chức năng của các thành phần. Với kiến thức học được học viên có thể dễ dàng tiếp cận với các hệ thống IOT phức tạp, có khả năng phát triển sản phẩm ứng dụng vào thực tế.