• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Wireless sensor network

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 4 Credits
Danh mục Internet vạn vật

Mạng cảm biến không dây và ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng mạng cảm biến sử dụng sóng vô tuyến (Wifi, Zigbee, Lora, 3G) để thu thập và giám sát các điều kiện cần thiết cho quá trình sinh trưởng của cây trồng

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Nghiên cứu ứng dụng mạng cảm biến sử dụng sóng vô tuyến (Wifi, Zigbee, Lora, 3G) để thu thập và giám sát các điều kiện cần thiết cho quá trình sinh trưởng của cây trồng