• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Thương mại điện tử dựa trên Blockchain

Thời gian: Thời lượng: 120
Thời lượng 8 Credits
Danh mục Blockchain, Dự án

Cung cấp các khái niệm và hướng dẫn cụ thể sinh viên kết hợp 2 nền tảng Ethereum và Hyperledger để xây dựng ứng dựng thương mại điện tử trên nền tảng Blockchain.

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 : Yêu cầu và nghiệp vụ của hệ thống                                                    

1.1. Mô tả hệ thống                                                                                  

1.2. Xây dựng database

1.3. Xây dựng giao diện

1.4. Cài đặt môi trường lập trình

 

15

 

 

15

 

30

Chương 2 : Ethereum

2.1. Tạo wallets

2.2. Tạo coin                                                                                   2.3. Tạo token                                                                                  

2.4. Hyperledger API

2.5 Xây dựng smartcontract

 

15

 

 

15

 

15

Chương 3 : Hyperleger

3.1. Xây dựng BNA

3.2. Hypeleger API

3.3. Hyperledger Composer

15

 

 

15

 

45

Chương 3 : Xây dựng ứng dụng

3.1. Hoàn thiện ứng dựng

3.2 Kiểm tra các giao dịch trên blockchain

3.2 Báo cáo ứng dụng

 

 

 

 

30

 

 

Tổng cộng

45

 

 

75

 

120

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Cung cấp các khái niệm và hướng dẫn cụ thể sinh viên kết hợp 2 nền tảng Ethereum và Hyperledger để xây dựng ứng dựng thương mại điện tử trên nền tảng Blockchain

tags: