• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Blockchain-Hyperledger

Thời gian: Thời lượng: 85
Thời lượng 5 credits
Danh mục Blockchain, Nền tảng lập trình

Blockchain trên nền tảng Hyperledger

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 : Hyperledger                                                                        

1.1. Giới thiệu Hyperledger                                                           

1.2. Cơ chế hoạt động của Hyperledger

1.3. Giải thuật đồng thuận trên Hyperledger

1.4. Cơ chế chứng thực trên Hyperledger

15

 

 

10

 

25

Chương 2 : Hyperledger Composer

2.1. Khái niệm BNA

2.2. Hyperledger composer-client                                                  

2.3. Hyperledger composer-common                                             

2.4. Hyperledger composer-admin

 

15

 

 

0

 

15

Chương 3 : Xây dựng ứng dụng trên Hyperleger

3.1. Ngôn ngữ Nodejs

3.2. Ngôn ngữ Golang

3.3. Cài đặt môi trường

3.4. Hyperledger API

3.4. Viết ứng dụng

15

 

 

30

 

45

Tổng cộng

45

 

 

40

 

85

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Cung cấp các khái niệm cơ bản về Hyperledger, các công cụ ứng dụng trên nền tảng Hyperledger, triển khai một ứng dụng đơn giản.

tags: