• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Công Nghệ Blockchain-Ethereum

Thời gian: Thời lượng: 100
Thời lượng 5 Credits
Danh mục Blockchain, Kỹ năng, Nền tảng lập trình

Ứng dụng Ethereum xây dựng Dapp

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 : Ethereum                                                                                                 

1.1. Giới thiệu Ethereum

1.2. Cơ chế hoạt động của Ethereum

1.3. Giải thuật đồng thuận trên Ethereum

1.4.Ethereum Client                                                                                          

1.5. Giới thiệu EVM                                                                                          

1.6. Ngôn ngữ lập trình solidity

15

 

 

10

 

25

Chương 2 : Các công cụ Ethereum

2.1. Web3js

2.2.MetaMask                                                                                                    

2.3.Truffle                                                                                                         

2.4. Etherscan

2.5. Infura

2.6. Remix

15

 

 

15

 

30

Chương 3 : Xây dựng Dapp

3.1. Ngôn ngữ Nodejs

3.2. Ngôn ngữ Sodility

3.3. Cài đặt môi trường

3.4. Viết smartcontract

3.4. Viết Dapp

15

 

 

30

 

45

Tổng cộng

45

 

 

55

 

100

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Cung cấp các khái niệm cơ bản về Ethereum, các công cụ ứng dụng trên nền tảng Ethereum, ứng dụng Ethereum xây dựng Dapp