• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Trực quan hóa dữ liệu

(Data Visualization)
Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 4 Credits
Danh mục Khoa học dữ liệu

Data Visualization

 

 

 

 

TS. Dương Trọng Hải

TS. Dương Trọng Hải

Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn

Data Visualization: Basics, Frameworks, Tools and Libraries, and Deployment