• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn
Lê Phạm Duy Thanh

Lê Phạm Duy Thanh

Doctor of Big Data Analytics
 Lê Đình Đam

Lê Đình Đam

Leader/Senior Engineer
Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Consultant/Leader
Trần Trọng Phương

Trần Trọng Phương

IT Management, Business expectation for EDM
Lê Quốc Khánh

Lê Quốc Khánh

Leader/Senior Engineer
Trần Quang Đăng Khoa

Trần Quang Đăng Khoa

Quản lý dự án
Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu
Ths. Đinh Văn Tuyến

Ths. Đinh Văn Tuyến

Computer vision, Machine learning, Automatic control
TS. Mai Xuân Tráng

TS. Mai Xuân Tráng

Deep Learning, Cloud Computing, IoT
TS. Nguyễn Văn Huấn

TS. Nguyễn Văn Huấn

Computer vision, Pattern recognition, Image and video processing, Biometrics, Machine vision, Machine learning, Deep learning
TS. Dương Trọng Hải

TS. Dương Trọng Hải

Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn