• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

HỆ SINH THÁI ĐẠI HỌC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • 10:12 30/11/2017

Hệ sinh thái giáo dục là một cộng đồng các tác thể (actor) trong trường (giảng viên, sinh viên, nhân viên), các tác thể ngoài trường (người khởi nghiệp, gia đình, bạn bè, hiệp hội, doanh nghiệp, chính phủ), cùng với các thành tố (phòng học, thiết bị, văn phòng). Tất cả các tác thể và thành tố này kết nối với nhau và tương tác với nhau. Để có thể phát triển bền vững, tương tự như con người trong hệ sinh thái sinh học, nhà trường cần phải xây dựng hệ sinh thái giáo dục, trong đó việc phát triển của các tác thể là phụ thuộc lẫn nhau thông qua các kết nối (như giữa giảng viên và sinh viên, giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa sinh viên và người khởi nghiệp) và đồng thời tác động qua lại với các thành tố (giảng viên với tài liệu giảng dạy, chính quyền với cơ sở vật chất). Đặc biệt, trong nền kinh tế chia sẻ, với sự hỗ trợ của các công nghệ mới, ở các nước phát triển như Đức, Hàn Quốc, các Trường Đại học đã cùng nhau xây dựng hệ sinh thái Đại học, và chia sẻ, duy trì, phát triển bền vững. Hội thảo “HỆ SINH THÁI ĐẠI HỌC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” nhằm mục tiêu thu thập ý kiến từ các chuyên gia, cho việc xây dựng đề án xây dựng hệ sinh thái đại học, nhằm giúp các Trường Đại học Việt Nam có một nền tảng quản trị chung, hiệu quả, giảm chi phí và phát triển bền vững.

Thông tin sự kiện: https://smartuniversity.santrithuc.vn/