• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

Control Mouse by Hand Gesture

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Dự án, Thị giác máy tính

Khóa học này hướng dẫn học viên xây dựng một ứng dụng  cho phép người dùng điều khiển chuột (máy tính) thông qua việc sử dụng các chuyển động của tay. Hệ thống sử dụng webcam để phát hiện cử động tay. Các ngón tay được phát hiện dựa vào các đặc tính hình học, hệ thống sau đó liên tục ghi lại các chuyển động của ngón tay theo tọa độ dựa trên chuyển động hướng X-Y. Các tọa độ này sau đó được ánh xạ thời gian thực lên con trỏ chuột để di chuyển nó theo chuyển động của tay.

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt công cụ

 • Giới thiệu Thị giác máy tính
 • Cài đặt Python 3 trong Windows
 • Cài đặt OpenCV và các gói thư viện khác để xử lý ảnh
 • Cài đặt môi trường làm việc
 • Đọc một hình ảnh bằng cách sử dụng OpenCV
 • Hiển thị và lưu hình ảnh
 • Thị giác máy tính - Các khái niệm cơ bản về hình ảnh

Phần 2: Các thao tác xử lý ảnh cơ bản

 • Các lệnh xử lý hình ảnh cơ bản
 • Không gian màu trong xử lý ảnh
 • Các thuộc tính cơ bản của một hình ảnh, điểm ảnh - Các lệnh xử lý ảnh cơ bản với OpenCV
 • Vẽ hình dạng hình học bằng OpenCV
 • Thay đổi không gian màu của hình ảnh trong OpenCV
 • Vẽ một hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vẽ nhiều hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vùng quan tâm trong một hình ảnh - Các thao tác cơ bản trên vùng quan tâm bằng OpenCV

Phần 3:  Các thao tác xử lý Video cơ bản

 • Các khái niệm về video
 • Đọc video từ camera vơi OpenCV
 • Chạy video sử dụng OpenCV
 • Lưu một file video sử dụng OpenCV

Phần 4 : Xử lý ảnh nâng cao

 • Xử lý ảnh nâng cao với OpenCV
 • Làm trơn ảnh
 • Phân ngưỡng ảnh đơn giản bằng OpenCV
 • Phân ngưỡng ảnh thích nghi sử dụng OpenCV
 • Phát hiện cạnh sử dụng thuật toán Canny

Phần 5: Bám đối tượng

 • Bám đối tượng đơn màu
 • Khái niệm Contours trong OpenCV - Tìm và vẽ Contours
 • Contours trong Open CV - Các đặc trưng
 • Bám đối tượng sử dụng màu và Contours

Phần 6: Hoàn thiện ứng dụng

 • Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển chuột bằng cử chỉ tay
 • Cài đặt thư viện pyautogui
 • Điều khiển chuột bằng pyautogui
 • Hoàn thiện chương trình điều khiển chuột bằng cử chỉ tay.

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Control Mouse by Hand Gesture