• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

Text Scanner

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Dự án, Thị giác máy tính

Khóa học được xây dựng nhằm giúp học viên xây dựng một ứng dụng trích xuất nội dung văn bản. Đầu vào của ứng dụng là các văn bản được chụp từ camera của máy tính hoặc điện thoại. Học viên sẽ được học các thuật toán về xử lý hình ảnh, phân ngưỡng ảnh, nhận dạng ký tự quang học và nhiều kỹ thuật, thuật toán thuộc lĩnh vực thị giác máy tính.

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt công cụ

 • Giới thiệu Thị giác máy tính
 • Cài đặt Python 3 trong Windows
 • Cài đặt OpenCV và các gói thư viện khác để xử lý ảnh
 • Cài đặt môi trường làm việc
 • Đọc một hình ảnh bằng cách sử dụng OpenCV
 • Hiển thị và lưu hình ảnh
 • Thị giác máy tính - Các khái niệm cơ bản về hình ảnh

Phần 2: Các thao tác xử lý ảnh cơ bản

 • Các lệnh xử lý hình ảnh cơ bản
 • Không gian màu trong xử lý ảnh
 • Các thuộc tính cơ bản của một hình ảnh, điểm ảnh - Các lệnh xử lý ảnh cơ bản với OpenCV
 • Vẽ hình dạng hình học bằng OpenCV
 • Thay đổi không gian màu của hình ảnh trong OpenCV
 • Vẽ một hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vẽ nhiều hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vùng quan tâm trong một hình ảnh - Các thao tác cơ bản trên vùng quan tâm bằng OpenCV

Phần 3: Geometric Transformations

 • Các phép biến đổi hình ảnh
 • Thay đổi kích thước của hình ảnh
 • Dịch chuyển một vùng ảnh
 • Các biến đổi Affine
 • Phép biến đổi góc nhìn

Phần 4:  Các thao tác xử lý Video cơ bản

 • Các khái niệm về video
 • Đọc video từ camera vơi OpenCV
 • Chạy video sử dụng OpenCV
 • Lưu một file video sử dụng OpenCV

Phần 5 : Xử lý ảnh nâng cao

 • Xử lý ảnh nâng cao với OpenCV
 • Làm trơn ảnh
 • Phân ngưỡng ảnh đơn giản bằng OpenCV
 • Phân ngưỡng ảnh thích nghi sử dụng OpenCV
 • Phát hiện cạnh sử dụng thuật toán Canny

Phần 6: Trích xuất nội dung văn bản

 • Nhận dạng ký tự quang học
 • Lưu đồ thuật toán trích xuất nội dung văn bản
 • Giới thiệu thư viện Tesseract
 • Cài đặt gói pytesseract
 • Nhận dạng ký tự quang học bằng pytesseract
 • Biến đổi hình học đối với ảnh đầu vào
 • Hoàn thiện ứng dụng Text Scanner

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Text Scanner