• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

Traffic Sign Recognition

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Dự án, Thị giác máy tính

Mục tiêu của khóa học này là thiết kế một ứng dụng có thể xác định loại biển báo giao thông được hiển thị trong hình ảnh.  Chương trình sử dụng thuật toán trích xuất đặc trưng có thể bất biến với các điều kiện thực tế khác nhau như ánh sáng kém, bị che khuất, nhiễu, các biển báo kích thước khác nhau.

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt công cụ

 • Giới thiệu Thị giác máy tính
 • Cài đặt Python 3 trong Windows
 • Cài đặt OpenCV và các gói thư viện khác để xử lý ảnh
 • Cài đặt môi trường làm việc
 • Đọc một hình ảnh bằng cách sử dụng OpenCV
 • Hiển thị và lưu hình ảnh
 • Thị giác máy tính - Các khái niệm cơ bản về hình ảnh

Phần 2: Các thao tác xử lý ảnh cơ bản

 • Các lệnh xử lý hình ảnh cơ bản
 • Không gian màu trong xử lý ảnh
 • Các thuộc tính cơ bản của một hình ảnh, điểm ảnh - Các lệnh xử lý ảnh cơ bản với OpenCV
 • Vẽ hình dạng hình học bằng OpenCV
 • Thay đổi không gian màu của hình ảnh trong OpenCV
 • Vẽ một hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vẽ nhiều hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vùng quan tâm trong một hình ảnh - Các thao tác cơ bản trên vùng quan tâm bằng OpenCV

Phần 3: Feature Engineering

 • Thuật toán HOG (Histogram of Oriented Gradients)?
 • Trích xuất đặc trung HOG bằng cách sử dụng thư viện scikit-image
 • Biểu diễn đặc trưng HOG 

Phần 4: Sliding windowns, Non-Maximum Suppression

 • Tìm hiểu về sliding window?
 • Tìm hiểu NMS (Non-Maximum Suppression)
 • Sliding Windows trong bài toán phát hiện đối tượng.
 • Áp dụng NMS  cho bài toán phát hiện đối tượng

Phần 5: Selective Search

 • Phân đoạn ảnh
 • Cách thức hoạt động của các thuật toán phân đoạn ảnh
 • Thuật toán Selective Search
 • Thực nghiệm thuật toán Selective Search sử dụng thư viện OpenCV

Phần 6: Support Vector Machine

 • Thuật toán SVM cho bài toán phân loại ảnh?
 • Siêu phẳng hoạt động như thế nào, cách tìm ra siêu phẳng?
 • Chuẩn bị dữ liệu cho việc huấn luyện mô hình phân lớp bằng thuật toán SVM
 • Cấu hình tham số của thuật toán SVM trong thư viện OpenCV
 • Huấn luyện mô hình phân lớp
 • Phân loại vùng ảnh bằng thuật toán SVM

Phần 7: Traffic sign recognition

 • Thuật toán nhận dạng biển báo giao thông
 • Huấn luyện mô hình nhận dạng biển báo giao thông bằng thuật toán SVM
 • Xác định vùng có khả năng có đối tượng (proposed regions) bằng thuật toán Selective Search
 • Hoàn thiện chương trình nhận dạng biển báo giao thông

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Traffic Sign Recognition