• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

Panorama Stitching

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 60 Credits
Danh mục Dự án, Thị giác máy tính

Trong khóa học này học biết được hướng dẫn cách xây dựng một ứng dụng tạo ảnh  toàn cảnh từ các ảnh riêng lẻ (panorama). Để xây dựng hình ảnh panorama, các kỹ thuật, thuật toán trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ảnh được sử dụng như: phát hiện điểm đặc biệt (keypoint) và xây dựng mô tả các keypoint; so khớp các keypoint, thuật toán RANSAC; kỹ thuật khâu ảnh (stitching).

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt công cụ

 • Giới thiệu Thị giác máy tính
 • Cài đặt Python 3 trong Windows
 • Cài đặt OpenCV và các gói thư viện khác để xử lý ảnh
 • Cài đặt môi trường làm việc
 • Đọc một hình ảnh bằng cách sử dụng OpenCV
 • Hiển thị và lưu hình ảnh
 • Thị giác máy tính - Các khái niệm cơ bản về hình ảnh

Phần 2: Các thao tác xử lý ảnh cơ bản

 • Các lệnh xử lý hình ảnh cơ bản
 • Không gian màu trong xử lý ảnh
 • Các thuộc tính cơ bản của một hình ảnh, điểm ảnh - Các lệnh xử lý ảnh cơ bản với OpenCV
 • Vẽ hình dạng hình học bằng OpenCV
 • Thay đổi không gian màu của hình ảnh trong OpenCV
 • Vẽ một hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vẽ nhiều hình ảnh trong Python bằng matplotlib
 • Vùng quan tâm trong một hình ảnh - Các thao tác cơ bản trên vùng quan tâm bằng OpenCV

Phần 3: Geometric Transformations

 • Các phép biến đổi hình ảnh
 • Thay đổi kích thước của hình ảnh
 • Dịch chuyển một vùng ảnh
 • Các biến đổi Affine
 • Phép biến đổi góc nhìn

Phần 4: Key points

 • SIFT key points và  SIFT descriptor
 • SURF key points và SURF descriptor
 • Trích xuất SIFT, SURF key points 
 • Tính  key points descriptor
 • Minh học các key point

Phần 5: Feature matching

 • So khớp các điểm giống nhau trên hai hình ảnh
 • Thuật toán Brute-Force matching và  FLANN matching
 • Áp dụng thuật toán Brute-Force matching với SURF Descriptors
 • Áp dụng thuật toán Brute-Force matching với SIFT Descriptors
 • Áp dụng thuật toán FLANN matching với SURF Descriptors
 • Áp dụng thuật toán FLANN matching với SIFT Descriptors

Phần 6: Panorama stitching

 • Ma trận H (Homography matrix)
 • Thuật toán RANSAC
 • Thuật toán khâu ảnh Panorama
 • Phát hiện các keypoints và trích xuất các đặc trưng cục bộ bất biến
 • So khớp các keypoint giữa hai ảnh
 • Sử dụng thuật toán RANSAC để ước lượng ma trận H
 • Bẻ cong hình ảnh sử dụng ma trận H
 • Hoàn thiện ứng dụng tạo ảnh Panorama

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Panorama