• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

Basic Python Programing

Thời gian: Thời lượng: 45
Thời lượng 45 Credits
Danh mục Kỹ năng, Thị giác máy tính

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum. Được sử dụng rộng rãi bởi cộng đồng các lập trình viên và nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới. Theo thống kê đến đầu năm 2019, Python hiện đang là ngôn ngữ phổ biến nhất. Được sử dụng để viết tất cả các loại ứng dụng từ applications, desktop apps, network servers, machine learning, embedded system, vv. Mặt khác các thư viện của python đa số được phân phối dưới dạng các mã nguồn mở nên dễ dàng tìm kiềm, cài đặt, sử dụng và được hỗ trợ miễn phí bởi cộng đồng sử dụng rộng lớn.

 

Phần 1: Giới thiệu

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python
 • Cài đặt hệ thống
 • Cài đặt các công cụ hỗ trợ lập trình
 • Cài đặt các thư viện cơ bản
 • Tạo môi trường làm việc

Phần 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Python

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Các cấu trúc cơ điều khiển cơ bản
 • Hàm và Lớp
 • Hướng dẫn tra cứu các lệnh

Phần 3: Làm việc với thư viện Numpy

 • Mảng và chỉ số mảng
 • Duyệt nhanh các phần tử của mảng
 • Tính toán số học và đại số tuyến tính với Numpy

Phần 4: Biểu diễn dữ liệu với thư viện Matplotlib và Seaborn

 • Biểu diễn dữ liệu dưới dạng điểm, đường, các khối hình hộp
 • Subplots, axes and figures
 • Các biểu đồ cơ bản
 • Biểu diễn các mối quan hệ của dữ liệu bằng seaborn
 • Vẽ đồ thị với các nhóm dữ liệu khác nhau bằng seaborn
 • Biểu diễn sự phân phối của tập dữ liệu
 • Biểu diễn các mối quan hệ tuyến tính của dữ liệu

Phần 5: Machine learning cơ bản với Scikit-learn

 • Giới thiệu ngắn gọn các thuật toán machine learning cơ bản
 • Tải các tập dữ liệu mẫu với scikit-learn
 • Huấn luyện mô hình và dự đoán kết quả
 • Đánh giá mô hình

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

 • Py thon sử dụng cú pháp dể học
 • Thư viện phong phú 
 • Cộng đồng sử dụng lớn 
 • Miễn phí mã nguồn mở
 • Mở rộng và có thể nhúng