• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Computer vision and applications

Course time: Duration: 150
Duration 10 Credits
Categories Data science, Projects

Extract Information from image

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1: Giới thiệu                                                                   

1.1. Giới thiệu Computer vision                                                   1.2. Thu nhận và Biểu diễn ảnh

1.3 Giới thiệu thư viện OpenCV và ngôn ngữ lập trình python

5

 

 

5

 

10

Chương 2 : Biến đổi ảnh và lọc ảnh

2.1 Biến đổi cường độ
2.2 Histogram  và Cân bằng lược đồ xám
2.3 Lọc trong không gian tuyến tính và phi tuyến
2.4 Lọc trong miền tần số
2.5 Xử lý ảnh màu
2.6 Biến đổi hình học

5

 

 

5

 

10

Chương 3 : Xử lý hình thái ảnh

3.1. Giản nở và xói mòn

3.2  Mở và đóng

3.3 Các thuật toán xử lý hình thái khác

5

 

 

5

 

10

Chương 4 : Phân đoạn ảnh

4.1. Tách điểm, đường và cạnh

4.2 Tách cạnh dùng biến đổi Hough
4.3 Tách biên
4.4 Tách vùng

10

 

 

10

 

20

Chương 5 : Trích xuất và mô tả đặc trưng

5.1. PCA và Eigenfaces

5.2 Thuật toán SIFT và SUFT

5.3 Thuật toán HOG

15

 

 

15

 

30

Chương 6 : Machine learning cơ bản cho Computer Vision

6.1. KNN và K-mean

6.2 Thuật toán SVM

6.3 Neural network

6.4 Ứng dụng

15

 

 

15

 

30

Chương 7 : Deep learning cơ bản cho Computer Vision

7.1. Giới thiệu  Convolutional Neural Network

7.2 Giới thiệu các kiến trúc: GoogLeNet, VGG, ResNet, … và các kỹ thuật transfer learning, fine tuning

7.3 Ứng dụng Deep learning trong bài toán phát hiện đối tượng

7.4 Ứng dụng Deep learning trong bài toán nhận dạng đối tượng

20

 

 

20

 

40

Tổng cộng

75

 

 

75

 

150

Van-Tuyen Dinh Msc

Van-Tuyen Dinh Msc

Computer vision, Machine learning, Automatic control

This course provides students with basic knowledge of Image Processing and Computer Vision. The course also helps students to practice and proficient use of the libraries and tools in computer vision field. Based on the knowledge and skills provided, students can develop basic applications related to image processing and computer vision when successfully completing the course.