• 0945 09 09 08
 • support@hspace.vn

Thị giác máy tính và ứng dụng

Thời gian: Thời lượng: 30
Thời lượng 30 Credits
Danh mục Khoa học dữ liệu, Kỹ năng, Thị giác máy tính

Thị giác máy tính là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo. Nhằm trang bị cho máy tính khả năng “nhìn” và hiểu được thế giới xung quanh. Nó gồm các phương pháp thu nhận, xử lý, phân tích và nhận dạng hình ảnh. Các bài toán nổi tiếng lĩnh vực này như phát hiện đối tượng, nhận dạng đối tượng, phân tích các đặc tính của đối tượng có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, an ninh, y tế, điều khiển, vv. Những năm gần đây dưới sự phát triển mạnh mẽ của các máy tính với khả năng xử lý đồ họa cao đi liền với sự phát triển của lĩnh vực deeplearning càng làm cho các bài toán trong lĩnh vực thị giác máy tính ngày càng chính xác và tốc độ xử lý nhanh. Những bài toán trước đây được xem là các nhiệm vụ bất khả thi nay có thể được thực hiện một cách dễ dàng.

 

Phần 1: Giới thiệu                                                                   

 • Giới thiệu Computer vision                                          
 • Thu nhận và Biểu diễn ảnh
 • Giới thiệu thư viện OpenCV và ngôn ngữ lập trình python

Phần 2 : Biến đổi ảnh và lọc ảnh

 • Biến đổi cường độ
 • Histogram  và Cân bằng lược đồ xám
 • Lọc trong không gian tuyến tính và phi tuyến
 • Lọc trong miền tần số
 • Xử lý ảnh màu
 • Biến đổi hình học

Phần 3 : Xử lý hình thái ảnh

 • Giản nở và xói mòn
 • Mở và đóng
 • Các thuật toán xử lý hình thái khác

Phần 4 : Phân đoạn ảnh

 • Tách điểm, đường và cạnh
 • Tách cạnh dùng biến đổi Hough
 • Tách biên
 • Tách vùng

Phần 5 : Trích xuất và mô tả đặc trưng

 • PCA và Eigenfaces
 • Thuật toán SIFT và SUFT
 • Thuật toán HOG

Phần 6 : Machine learning cơ bản cho Computer Vision

 • KNN và K-mean
 • Thuật toán SVM
 • Neural network
 • Ứng dụng

Phần 7 : Deep learning cơ bản cho Computer Vision

 • Giới thiệu  Convolutional Neural Network
 • Giới thiệu các kiến trúc: GoogLeNet, VGG, ResNet, … và các kỹ thuật transfer learning, fine tuning
 • Ứng dụng Deep learning trong bài toán phát hiện đối tượng
 • Ứng dụng Deep learning trong bài toán nhận dạng đối tượng

Đội ngũ hSpace

Đội ngũ hSpace

Lĩnh Vực chuyên sâu

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Xử lý ảnh và Thị giác máy tính. Môn học cũng giúp sinh viên rèn luyện và sử dụng thành thạo các thư viện và công cụ trong xử lý ảnh và thị giác máy tính. Dựa trên kiến thức và kỹ năng được cung cấp, sinh viên có thể tự phát triển các ứng dụng cơ bản liên quan đến xử lý ảnh và thị giác máy tính khi kết thúc thành công môn học.