• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Dữ liệu lớn: Thu thập dữ liệu

Thời gian: Thời lượng: 45
Thời lượng 3 credits
Danh mục Dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn: Thu thập dữ liệu

Bigdata: Data collection (Basics, Frameworks, Tools & Libraries, and Deployment)

TS. Dương Trọng Hải

TS. Dương Trọng Hải

Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn

Bigdata: Data collection (Basics, Frameworks, Tools & Libraries, and Deployment)