• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Hiểu và chuẩn bị dữ liệu

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 4 Credits
Danh mục Khoa học dữ liệu

Trực quan hoá, Làm sạch, Biến đổi, Tích hợp dữ liệu

Khám phá và chuẩn bị dữ liệu: Khái niệm cơ bản, khung, công cụ & thư viện và triển khai

TS. Dương Trọng Hải

TS. Dương Trọng Hải

Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn

Khám phá và chuẩn bị dữ liệu: Khái niệm cơ bản, khung, công cụ & thư viện và triển khai