• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Máy học

Thời gian: Thời lượng: 60
Thời lượng 4 Credits
Danh mục Dữ liệu lớn, Khoa học dữ liệu

Máy học và Mô hình hoá

Máy học: Cơ bản, Nền tảng, Công cụ và Thư viện, Triển khai

TS. Dương Trọng Hải

TS. Dương Trọng Hải

Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn

Máy học: Cơ bản, Nền tảng, Công cụ và Thư viện, Triển khai