• 0945 09 09 08
  • support@hspace.vn

Phương Pháp Đào Tạo hSpace

Phương pháp đào tạo hSpace là một phương pháp sư phạm lấy sinh viên làm trung tâm, trong đó sinh viên hoàn thành kết quả học tập bằng cách thực hiện các nhiệm vụ học tập thông qua quy trình scrum để điều tra và trả lời một câu hỏi, vấn đề hoặc thách thức xác thực, hấp dẫn và phức tạp.

Kết quả học tập mong đợi mô tả các kỹ năng và kiến thức có thể đo lường được mà sinh viên sẽ có thể chứng minh khi kết thúc khóa học.

Nhiệm vụ học tập là một hoạt động hoặc một phần công việc xác định những gì người học sẽ làm trong một khoảng thời gian xác định hoặc theo thời hạn để tìm hiểu nội dung và hoàn thành kết quả học tập mong đợi.