• 0945 09 09 08
 • dthai@ntt.edu.vn

Microcontroller programming

Course time: Duration: 60
Duration 4 Credits
Categories Internet of Things

Provides knowledge about MCU platform based

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 :Tổng quan về công cụ lập trình (6 tiết)                            

 • Tổng quan về IoT và các ứng dụng
 • Cấu trúc và các thành phần trên Arduino DEV-Board
 • Cài đặt Arduino IDE
 • Arduino (build-in Wifi, UART interface with Wifi)
 • Kết nối máy tính, OTA firmware update
 • Cài đặt thư viện
 • Lập trình Arduino cơ bản

4

 

 

2

 

6

Chương 2 : Các GPIO và các hàm có cấu trúc (6 tiết)

 • Hàm Delay
 • Một số hàm thông dụng khác
 • Các cấu trúc có điều kiện thông dụng trong lập trình MCU
 • Cấu trúc lặp, state machine
 • Digital IO (output, input)
 • Sử dụng các ngắt (Interrupts), ngắt ngoài tại các GPIOs

4

 

 

3

 

7

Chương 3 : Các module tích hợp bên trong Vi điều khiển và các chuẩn truyền thông (6 tiết)

 • Timer (Bộ đếm thời gian)
 • Delay với Timer
 • Analog-ADC
 • Lập trình giao tiếp truyền thông UART-RS232
 • SPI, I2C, 1-Wire

4

 

 

3

 

7

Chương 4 : Lập trình vi điều khiển giao tiếp Wifi (6 tiết)

 • Các khái niêm cơ bản về wifi
 • Các thư viện wifi cho MCU 
 • Wifi Station
 • Wifi Access Point

4

 

 

3

 

7

Chương 5 : Lập trình vi điều khiển giao tiếp Wifi-TT (6 tiết)

 • Các giao thức kết nối khác (HTTP, SOCKET-TCP)
 • Các thư viện cần thiết cho MCU 
 • Wifi Socket
 • Gửi/nhận dữ liệu với server dùng Wifi

4

 

 

2

 

6

Chương 6 : Giao thức MQTT

 • Tìm hiểu giao thức MQTT
 • Tìm hiểu các khái niệm cơ bản liên quan tới MQTT
 • Lập trình sử dụng giao thức MQTT QoS0
 • Lập trình sử dụng giao thức MQTT QoS1,QoS2
 • Mã hóa dữ liệu cơ bản trong IoT

5

 

 

2

 

7

Chương 7 : Lập trình giao tiếp giữa vi điều khiển với cloud (basic) (5t)

 • MCU gửi/nhận dữ liệu với Thingspeak Cloud/Blynk Cloud
 • Khai báo và lưu trữ dữ liệu IoT cloud
 • Hiển thị dữ liệu từ IoT cloud

5

 

 

0

 

5

Chương 7 : Cập nhật firmware không dây (15 tiết = 5 tiết+10 tiết đồ án)

 • OTA với Arduino IDE
 • Web browser
 • Web server
 • Project tổng hợp củng cố kiến thức
 • Tổng kết đánh giá và thảo luận môn học

5

 

 

10

 

15

Tổng cộng

35

 

 

25

 

60

Le Truong Giang Msc

Le Truong Giang Msc

Internet of things, hardware design, wireless sensor network

Build and test circuits with switches, LEDs, resistors, potentiometers, liquid crystal displays, and sensors
Interfacing and communicating with hardware and software input/output with switches, lights, sound, sensors. motors, and liquid crystal displays