• 0945 09 09 08
  • dthai@ntt.edu.vn

Basic Blockchain

Course time: Duration: 60
Duration 4 Credits
Categories Blockchain

Basic Blockchain Technology

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 :Blockchain cơ bản                                                      

1.1. Giới thiệu Bitcoin                                                           

1.2. Giới thiệu Blockchain

1.3. Các hoạt động của Blockchain trên bitcoin

1.4.Các thế hệ của Blockchain                                                         

1.5. Các thành phần chính của blockchain                                       

1.6. Các ứng dụng thực tế của blockchain

15

 

 

0

 

0

Chương 2 : Kỹ thuật chính trong Blockchain

2.1. Hệ thống phi tập trung

2.2. Mạng Peer to Peer                                                                     

2.3. Mật mã học                                                                                

2.4. Giải thuật đồng thuận

15

 

 

0

 

0

Chương 3 : Smart Contract

3.1. Giới thiệu Smart Contract

3.2. Thành phần và hoạt động Smart Contract

3.3. Giới Thiệu Ethereum cơ bản

3.4. Lập trình ngôn ngữ Sodility cơ bản

3.4. Lập trình ngôn smartcontract đơn giản

15

 

 

15

 

45

Tổng cộng

45

 

 

15

 

60

Huynh Minh Chau Msc

Huynh Minh Chau Msc

Blockchain, AI, Big Data, IoT and Text mining

Provides basic concepts of blockchain, coding techniques, consensus algorithms, popular Blockchain platforms and instructions for building blockchain system prototypes.

tags: