• 0945 09 09 08
  • dthai@ntt.edu.vn

Blockchain-Hyperledger Technology

Course time: Duration: 85
Duration 5 credits
Categories Blockchain

Building Blockchain system on Hyperledger platform

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 : Hyperledger                                                                        

1.1. Giới thiệu Hyperledger                                                           

1.2. Cơ chế hoạt động của Hyperledger

1.3. Giải thuật đồng thuận trên Hyperledger

1.4. Cơ chế chứng thực trên Hyperledger

15

 

 

10

 

25

Chương 2 : Hyperledger Composer

2.1. Khái niệm BNA

2.2. Hyperledger composer-client                                                  

2.3. Hyperledger composer-common                                             

2.4. Hyperledger composer-admin

 

15

 

 

0

 

15

Chương 3 : Xây dựng ứng dụng trên Hyperleger

3.1. Ngôn ngữ Nodejs

3.2. Ngôn ngữ Golang

3.3. Cài đặt môi trường

3.4. Hyperledger API

3.4. Viết ứng dụng

15

 

 

30

 

45

Tổng cộng

45

 

 

40

 

85

Huynh Minh Chau Msc

Huynh Minh Chau Msc

Blockchain, AI, Big Data, IoT and Text mining

Provide the basic concepts of Hyperledger, application tools on Hyperledger platform, deploy a simple application.

tags: