• 0945 09 09 08
  • dthai@ntt.edu.vn

Blockchain-Ethereum Technology

Course time: Duration: 100
Duration 5 Credits
Categories Blockchain

Ethereum application builds Dapps

 

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm,  thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1 : Ethereum                                                                                                 

1.1. Giới thiệu Ethereum

1.2. Cơ chế hoạt động của Ethereum

1.3. Giải thuật đồng thuận trên Ethereum

1.4. Ethereum Client                                                                                         1.5. Giới thiệu EVM                                                                                          

1.6. Ngôn ngữ lập trình solidity

15

 

 

10

 

25

Chương 2 : Các công cụ Ethereum

2.1. Web3js

2.2.MetaMask                                                                                                    

2.3.Truffle                                                                                                         

2.4. Etherscan

2.5. Infura

2.6. Remix

15

 

 

15

 

30

Chương 3 : Xây dựng Dapp

3.1. Ngôn ngữ Nodejs

3.2. Ngôn ngữ Sodility

3.3. Cài đặt môi trường

3.4. Viết smartcontract

3.4. Viết Dapp

15

 

 

30

 

45

Tổng cộng

45

 

 

55

 

100

Huynh Minh Chau Msc

Huynh Minh Chau Msc

Blockchain, AI, Big Data, IoT and Text mining

Provide basic concepts of Ethereum, application tools on Ethereum platform, Ethereum application to build Dapp